Advokatkontorets navn er: Advokatfirmaet Peter Bach-Nielsen. Adressen er: Brendstrupvej 126 C, 8200 Aarhus N. CVR.nr. 15539674 og drives af advokat Peter Bach-Nielsen, der beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af advokatsamfundet. Kontoret drives som en enkeltmandsforretning og er således uafhængig af alle andre advokatfirmaer og rådgivere i øvrigt.

Ansvarsforsikring i henhold til lovgivningen gældende for advokatvirksomhed i Danmark er stillet/ tegnet hos Tryg Forsikring under policenr. 674-734. Forsikringen er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler. Der er ikke ekstrategninger, men alene det lovpligtige. Advokatfirmaet er ligeledes uafhængigt af domstolene m.m., idet advokaten/indehaveren ikke er antaget som beskikket advokat eller på anden måde sat på nogen liste over beskikkede advokater eller andre forhold.

Dødsboer:
Advokatbistand i privatskiftede dødsboer vil kunne udføres efter særskilt aftale med et honorar i størrelsesorden kr. 1.000,00 inkl. moms pr. time, men overslag vil på forlangende blive givet forud for sagsbehandlingens begyndelse/aftale indgås. – Hertil kommer endvidere udgift til annoncering og retsafgift til Statskassen.

Ejendomsoverdragelse:
Sagsbehandlingen omfatter normalt gennemgang af foreliggende købsaftale, de på ejendommen tinglyste servitutter og andet til handel knyttet materiale, drøftelse med klienten af de problemer en handel på denne baggrund måtte give klienten anledning til at overveje samt eventuel udarbejdelse af skrivelse til medvirkende mægler angående vilkårene for godkendelse af handlen.

Endvidere omfatter sagsbehandlingen korrespondance med klientens bank, den anden part i handlen eller dennes rådgiver angående den tinglysningsmæssige side af sagen, herunder koordinering af skødets tinglysning med andre til handlens berigtigelse nødvendige transaktioner, såsom etablering af garanti fra pengeinstitut, tinglysning af ejerskiftelån og indfrielse/aflysning af hæftelser, der ikke overtages af køber.

Endelig omfatter sagsbehandlingen udarbejdelse/gennemgang af refusionsopgørelse samt indlæggelse af skøde i den digitale tinglysning eller gennemgang heraf samt eventuel anmeldelse af det digitalt underskrevne skøde.

Honoraret vil som udgangspunkt andrage kr. 6.000,00 inkl. moms, såfremt der i handlen er præsenteret de dokumenter, der sædvanligvis fremkommer i forbindelse med en ejendomshandel, hvori der medvirker ejendomsmægler. Såfremt der måtte være afvigelser i forhold til, at der medvirker ejendomsmægler, vil dette blive meddelt på første møde.

 

Såfremt ejendomsoverdragelsen er uden medvirkende mægler, aftales honorar separat. Der vil således som udgangspunkt blive beregnet et timesalær på kr. 1.000,00 inkl. moms. Overslag vil blive givet på forlangende/opfordring.

Omkostninger til tinglysning og andre statsafgifter er ikke inkluderet i honoraret. Tinglysningsafgiften er i grundhonorar for tiden kr. 1.660,00 med en tillægsafgift på 0,6% af købe-summen, dog minimum den seneste offentlige ejendomsvurdering. Tinglysning af pantebreve vil ligeledes udløse en grundafgift/tinglysningsafgift på kr. 1.660,00 med tillæg af 1,5% af pantebrevets hovedstol.  I det omfang der kan søges afgiftsfritagelse/nedsættelse som følge af, at pantet træder i stedet for eksisterende lån, vil dette naturligvis blive søgt.

Testamenter:
Sagsbehandlingen omfatter drøftelser med testator angående det nærmere indhold af de dispositioner, der ønskes fastlagt testamentarisk, udarbejdelse af udkast til testamente, drøftelse med testator på grundlag af det således foreliggende udkast, tilretning heraf samt eventuelt møde med testator på notarkontoret til underskrivelse af testamentet.

Honoraret vil sædvanligvis andrage kr. 2.500,00, inkl. moms og opad, afhængigt af omfanget af arbejdet. Timeprisen vil andrage kr. 1.000,00 inkl. moms. Honoraret er altid eksklusiv retsafgift til Statskassen kr. 300,00.

Ægtepagter:
Sagsbehandlingen omfatter drøftelser med klient/klienter angående baggrund for og mål med opret-telse af ægtepagt, udformning af udkast hertil, fornyet drøftelse med klient/klienter på baggrund af det foreliggende udkast, indhentelse af klient/klienters underskrift og ekspeditioner til registrering af ægtepagten i den digitale personbog.

For sagens behandling beregnes et efter kompleksiteten af klientens/klienternes ønsker og det med sagsbehandlingen forbundne ansvar afpasset salær. Honoraret vil normalt ligge mellem kr. 2.500,00 og kr. 4.500,00 inkl. moms. Timeprisen vil andrage kr. 1.000,00 inkl. moms. Hertil kommer tinglysningsafgift til Statskassen på kr. 1.660,00.

For såvel testamenter som ægtepagter vil der på første møde blive givet et overslag, i det omfang dette vil findes fornødent med hensyn til det skitserede omfang af arbejdet.

Sager i øvrigt:
For en sags behandling beregnes et efter arbejdets art og omfang, det med sagsbehandlingen forbundne ansvar, klientens økonomiske interesse og det opnåede resultat afpasset salær, dog må minimum påregnes salær på kr. 1.000,00 inkl. moms, pr. påbegyndt time.


I øvrigt henvises til retsplejelovens § 126, stk. 2, hvorefter et honorar ikke må overstige, hvad der må anses for rimeligt, hvilket jf. retsplejelovens § 146, stk. 1, vil kunne prøves/afgøres, såfremt den fremsendte honorarnota indsendes til Advokatnævnet for bedømmelse/klage.

 

Til forside
Print
Sitemap
 
 
 
 

Advokat Peter Bach-Nielsen

Brendstrupvej 126 c, 8200 Aarhus N • Tlf.: 86 12 89 99 • Fax: 86 12 89 66 • E-mail: info@bach-nielsen.dk